link_mdr
aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
10 maja 2014

Uwagi do projektu remontu ul. Wyszyńskiego: od Nowowiejskiej do Mosbacha

W dniu 9 maja 2014 wysłaliśmy do spółki Wrocławskie Inwestycje pismo z uwagami do projektu remontu ul. Wyszyńskiego.

Jest to kolejna inwestycja, która odbywa się z pominięciem konsultacji społecznych, konserwuje niefunkcjonalne i niebezpieczne rozwiązania dla pieszych, pasażerów MPK i rowerzystów, która celuje głównie w poprawę warunków poruszania się samochodami, nie zważając na obowiązującą Politykę Mobilności i konieczność racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Wobec takiej postawy ze strony Urzędu Miejskiego i jego spółek, musimy poddać w wątpliwość obietnice magistratu odnośnie poprawy mobilności niezmotoryzowanych. Deklaracje polityczne okazują się bowiem pustymi frazesami w obliczu realnych decyzji.

Radek Lesisz


Pan Paweł Rychel
Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław
biuro@wi.wroc.pl


Szanowny Panie,

W związku z ogłoszonym przetargiem na zadanie pn. „Poprawa nawierzchni ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. A. Mosbacha we Wrocławiu” uprzejmie prosimy o pełne uwzględnienie uwag strony społecznej do tej inwestycji.

Pragniemy zauważyć, iż projekt (zakres) remontu w żaden sposób nie był konsultowany. Wnioskujemy o uwzględnienie uwag w ramach konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, o których mowa w obowiązującej Wrocławskiej Polityce Mobilności (zał. do Uchwały nr XLVIII/1169/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r.):

W obszarze dialog społeczny za najistotniejsze środki realizacji celów przyjmuje się: współpracę z mieszkańcami w procesie projektowania rozwiązań, umożliwienie zgłaszania propozycji wyprzedzająco w stosunku do całego procesu inwestycyjnego,[...] konsultowanie z mieszkańcami osiedli rozwiązań transportowych planowanych w ich sąsiedztwie, projektowanie rozwiązań transportowych przy współpracy grup zainteresowań[...]".

Ponadto zwracamy uwagę, iż realizacja tej inwestycji w zakresie i kształcie wskazanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) nie spełni zarówno celu generalnego Polityki Mobilności ("Tworzenie optymalnych warunków do efektywnego i bezpiecznego przemieszczania [...], przy spełnieniu wymogu ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska"), jak i jej celów podstawowych:

2) wzmacnianie roli transportu zbiorowego oraz rowerowego i pieszego jako podstawy zrównoważonego funkcjonowania miasta i obszaru metropolitalnego, [...]
5) wzrost poziomu bezpieczeństwa przemieszczania się,
6) ograniczanie negatywnego oddziaływania transportu na warunki życia mieszkańców i środowisko przyrodnicze.

Wskazany w PFU zakres remontu zakłada poprawę warunków przede wszystkim ruchu samochodowego - brak pełnego remontu chodników i dróg rowerowych. Co więcej: projekt remontu konserwuje źle zaprojektowaną, niebezpieczną (brak widoczności przed przejazdami) i wywołującą liczne konflikty (pieszy-rowerzysta) drogę rowerową. Jest to sprzeczne z założeniami i zasadami realizacji Polityki Mobilności ("5) preferowanie rozbudowy infrastruktury transportu zbiorowego oraz rowerowej i pieszej w stosunku do infrastruktury dla transportu samochodowego indywidualnego").


Mając na uwadze powyższe, wnosimy o:

1. Remont całości nawierzchni chodników i drogi rowerowej. Remont po stronie wschodniopółnocnej powinien zaczynać się od miejsca zakończenia inwestycji przebudowy skrzyżowania Jedności Narodowej / Wyszyńskiego.

2. Zmianę nawierzchni drogi rowerowej oraz wspólnego ciągu pieszo-rowerowego na asfaltową

3. Zawężenie wszystkich wlotów ulic poprzecznych (tj: Orzeszkowej, Daszyńskiego, Cinciały, Damrota, Mosbacha) oraz wyniesienie wszystkich przejść i przejazdów rowerowych przez ulice poprzeczne. W PFU jest mowa o "zawężeniu wlotów dwóch ulic podporządkowanych ul. Damrota i ul. A. Mosbacha" i to tylko po jednej stronie. Wszystkie ulice poprzeczne prowadzą do stref tempo 30 i powinny regulować tą prędkość już na wjeździe.

4. Wykonanie wylot ul. Cinciały jako przejazdu przez wyniesiony chodnik (zachowanie niwelety i posadzki chodnika).

5. Przesunięcie bliżej środka (tarczy) skrzyżowania wszystkich przejazdów rowerowych przez wyloty ulic poprzecznych. Odsunięte od krawędzi jezdni Wyszyńskiego przejazdy utrudniają zauważenie rowerzysty (brak widoczności przez rosnące krzaki – z rzadka przycinane).

6. Wyniesienie krawężników (co drugi) przy krawędzi jezdni na ciągu pieszo-rowerowym od Damrota do Daszyńskiego – celem egzekucji (nagminnie łamanego) zakazu parkowania.

7. Pełną realizację zapisu PFU: "Na całym odcinku zarówno po stronie wschodniej i zachodniej należy wymienić istniejące i zamontować dodatkowe słupki poprzez zamontowanie ich w prefabrykowanych stalowych gniazdach celem uniemożliwienia parkowania w miejscach do tego nie przeznaczonych" – fizyczne odgrodzenie także miejsc postojowych od chodnika / zieleńca / drogi rowerowej (niekoniecznie za pomocą słupków w gniazdach, można zastosować także inne urządzenia, np. wyniesiony co drugi krawężnik, płaskowniki, etc.)

8. Zauważamy pilną potrzebę zaradzenia licznym konfliktom piesz-rowerzysta na odcinku od
Nowowiejskiej do Orzeszkowej po stronie wschodniej.
Dochodzi do nich na bardzo często, z uwagi na fatalnie zaprojektowaną drogę rowerową, która zawęża chodnik, zwłaszcza przy przystanku autobusowym.

Na rzeczonym odcinku wnosimy o:
a/ likwidację miejsc postojowych dla aut od Nowowiejskiej do Orzeszkowej.
Pozwoli to na przesunięcie przystanku autobusowego bliżej skrzyżowania z Nowowiejską. W miejscu zlikwidowanych parkingów budynek jest odsunięty od jezdni, nie ma wyjść ze sklepów, czy bram, co znacznie poprawia warunki ruchowe dla pieszych i rowerzystów – przesunięcie przystanku zlikwiduje miejsce licznych kolizji i konfliktów.

W rejonie nowego przystanku wiatę przystankową należy przestawić bliżej jezdni, tak samo jak bariery odgradzające peron od drogi rowerowej. Pozwoli to przesunięcie drogi rowerowej w kierunku jezdni i poszerzenie chodnika w kierunku budynków.

b/ przesunięcie drogi rowerowej do krawędzi jezdni (w miejscu parkingu), z zachowaniem skrajni od latarni i słupków uniemożliwiających parkowanie. Pozwoli to na poszerzenie chodnika i zlikwiduje miejsce licznych kolizji i konfliktów.

9. Uzupełnienie zieleni - nasadzenia drzew po str. zachodniej: od Mosbacha do Daszyńskiego, a także wykonanie nowych nasadzeń drzew od Damrota w kierunku północnym po stronie wschodniej.

10. Wybudowanie progów spowalniających na wyjazdach bramowych przecinających drogę
rowerową.
Obecnie krzaki zasłaniają zupełnie widoczność.11. Wykorzystanie stojaków rowerowych lub wygrodzeń segmentowych (barierek) z katalogu mebli, jako odgrodzenia chodnika / zieleńca od miejsc parkingowych. Pozwoli to chronić przed parkowaniem aut przy jednoczesnym ufundowaniu miejsc do przypinania rowerów.

12. Przesunięcie lub likwidacja tablicy stojącej na dwóch słupkach na ciągu pieszo-rowerowym Damrota-Daszyńskiego.

13. Odsunięcie znaków i kubłów od skrajni drogi rowerowej.

14. Zachowanie ciągłości nawierzchni drogi rowerowej i chodnika na wszystkich wylotach poprzecznych, a także na wyjazdach bramowych (w PFU mowa o konserwacji kostki kamiennej).

15. Zachowanie istniejącej zieleni, zwłaszcza drzew po stronie zachodniej. W PFU mowa tylko o zachowaniu istniejącej infrastruktury ("Celem zaprowadzenia porządku w kwestii parkowania należy maksymalnie wykorzystać długość chodnika z uwzględnieniem istniejących elementów urządzeń infrastruktury naziemnej do zaprojektowania miejsc parkingowych równoległych do jezdni.").

 

Z poważaniem
Radosław Lesisz
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Do wiadomości:
Daniel Chojnacki, WIM UM
Aleksandra Zienkiewicz, Stowarzyszenie Miasto Drzew
Przemysław Filar, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia,
 

spacer
i co
i co, napracowaliście się, Dutkiewicz udaje że was słucha a tak naprawdę ma was kompletnie w dupie. trochę honoru wypadałoby mieć i wypowiedzieć wojnę pseudo-fachowcom Dutkiewicza z nadania kolesiostwa.

Bartekilosc komentarzy: 1
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2020 - 01 - 23
 
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Przebudowa Marii Curie-Skłodowskiej i nasze uwagi do projektu
 2. Alzacki Szlak Winny
 3. Nasze uwagi do projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiej
 4. Ludzie listy piszą
 5. Rowerowy budżet obywatelski Wrocławia - spotkanie 30.01.2014
 6. Uwagi do projektu przebudowy ulicy Mińskiej
 7. Uwagi do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego
 8. Informator o rowerach typu handbike
 9. Zaproszenie na spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy Wrocławskiego Święta Rowerzysty 2014
 10. Zaproszenie na Rozmowy Cykliczne (27.02.2014) - o koncepcji Shared Space i uspokojeniu ruchu na Nadodrzu
 11. Magistrat wyciąga trupa z szafy - projekt przebudowy ulicy Okulickiego
 12. Zaproszenie na Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego, Wrocław 27 – 29 marca 2014
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa