link_mdr
aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
10 maja 2014

Uwagi do projektu remontu ul. Wyszyńskiego: od Nowowiejskiej do Mosbacha

W dniu 9 maja 2014 wysłaliśmy do spółki Wrocławskie Inwestycje pismo z uwagami do projektu remontu ul. Wyszyńskiego.

Jest to kolejna inwestycja, która odbywa się z pominięciem konsultacji społecznych, konserwuje niefunkcjonalne i niebezpieczne rozwiązania dla pieszych, pasażerów MPK i rowerzystów, która celuje głównie w poprawę warunków poruszania się samochodami, nie zważając na obowiązującą Politykę Mobilności i konieczność racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Wobec takiej postawy ze strony Urzędu Miejskiego i jego spółek, musimy poddać w wątpliwość obietnice magistratu odnośnie poprawy mobilności niezmotoryzowanych. Deklaracje polityczne okazują się bowiem pustymi frazesami w obliczu realnych decyzji.

Radek Lesisz


Pan Paweł Rychel
Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław
biuro@wi.wroc.pl


Szanowny Panie,

W związku z ogłoszonym przetargiem na zadanie pn. „Poprawa nawierzchni ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. A. Mosbacha we Wrocławiu” uprzejmie prosimy o pełne uwzględnienie uwag strony społecznej do tej inwestycji.

Pragniemy zauważyć, iż projekt (zakres) remontu w żaden sposób nie był konsultowany. Wnioskujemy o uwzględnienie uwag w ramach konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, o których mowa w obowiązującej Wrocławskiej Polityce Mobilności (zał. do Uchwały nr XLVIII/1169/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r.):

W obszarze dialog społeczny za najistotniejsze środki realizacji celów przyjmuje się: współpracę z mieszkańcami w procesie projektowania rozwiązań, umożliwienie zgłaszania propozycji wyprzedzająco w stosunku do całego procesu inwestycyjnego,[...] konsultowanie z mieszkańcami osiedli rozwiązań transportowych planowanych w ich sąsiedztwie, projektowanie rozwiązań transportowych przy współpracy grup zainteresowań[...]".

Ponadto zwracamy uwagę, iż realizacja tej inwestycji w zakresie i kształcie wskazanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) nie spełni zarówno celu generalnego Polityki Mobilności ("Tworzenie optymalnych warunków do efektywnego i bezpiecznego przemieszczania [...], przy spełnieniu wymogu ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska"), jak i jej celów podstawowych:

2) wzmacnianie roli transportu zbiorowego oraz rowerowego i pieszego jako podstawy zrównoważonego funkcjonowania miasta i obszaru metropolitalnego, [...]
5) wzrost poziomu bezpieczeństwa przemieszczania się,
6) ograniczanie negatywnego oddziaływania transportu na warunki życia mieszkańców i środowisko przyrodnicze.

Wskazany w PFU zakres remontu zakłada poprawę warunków przede wszystkim ruchu samochodowego - brak pełnego remontu chodników i dróg rowerowych. Co więcej: projekt remontu konserwuje źle zaprojektowaną, niebezpieczną (brak widoczności przed przejazdami) i wywołującą liczne konflikty (pieszy-rowerzysta) drogę rowerową. Jest to sprzeczne z założeniami i zasadami realizacji Polityki Mobilności ("5) preferowanie rozbudowy infrastruktury transportu zbiorowego oraz rowerowej i pieszej w stosunku do infrastruktury dla transportu samochodowego indywidualnego").


Mając na uwadze powyższe, wnosimy o:

1. Remont całości nawierzchni chodników i drogi rowerowej. Remont po stronie wschodniopółnocnej powinien zaczynać się od miejsca zakończenia inwestycji przebudowy skrzyżowania Jedności Narodowej / Wyszyńskiego.

2. Zmianę nawierzchni drogi rowerowej oraz wspólnego ciągu pieszo-rowerowego na asfaltową

3. Zawężenie wszystkich wlotów ulic poprzecznych (tj: Orzeszkowej, Daszyńskiego, Cinciały, Damrota, Mosbacha) oraz wyniesienie wszystkich przejść i przejazdów rowerowych przez ulice poprzeczne. W PFU jest mowa o "zawężeniu wlotów dwóch ulic podporządkowanych ul. Damrota i ul. A. Mosbacha" i to tylko po jednej stronie. Wszystkie ulice poprzeczne prowadzą do stref tempo 30 i powinny regulować tą prędkość już na wjeździe.

4. Wykonanie wylot ul. Cinciały jako przejazdu przez wyniesiony chodnik (zachowanie niwelety i posadzki chodnika).

5. Przesunięcie bliżej środka (tarczy) skrzyżowania wszystkich przejazdów rowerowych przez wyloty ulic poprzecznych. Odsunięte od krawędzi jezdni Wyszyńskiego przejazdy utrudniają zauważenie rowerzysty (brak widoczności przez rosnące krzaki – z rzadka przycinane).

6. Wyniesienie krawężników (co drugi) przy krawędzi jezdni na ciągu pieszo-rowerowym od Damrota do Daszyńskiego – celem egzekucji (nagminnie łamanego) zakazu parkowania.

7. Pełną realizację zapisu PFU: "Na całym odcinku zarówno po stronie wschodniej i zachodniej należy wymienić istniejące i zamontować dodatkowe słupki poprzez zamontowanie ich w prefabrykowanych stalowych gniazdach celem uniemożliwienia parkowania w miejscach do tego nie przeznaczonych" – fizyczne odgrodzenie także miejsc postojowych od chodnika / zieleńca / drogi rowerowej (niekoniecznie za pomocą słupków w gniazdach, można zastosować także inne urządzenia, np. wyniesiony co drugi krawężnik, płaskowniki, etc.)

8. Zauważamy pilną potrzebę zaradzenia licznym konfliktom piesz-rowerzysta na odcinku od
Nowowiejskiej do Orzeszkowej po stronie wschodniej.
Dochodzi do nich na bardzo często, z uwagi na fatalnie zaprojektowaną drogę rowerową, która zawęża chodnik, zwłaszcza przy przystanku autobusowym.

Na rzeczonym odcinku wnosimy o:
a/ likwidację miejsc postojowych dla aut od Nowowiejskiej do Orzeszkowej.
Pozwoli to na przesunięcie przystanku autobusowego bliżej skrzyżowania z Nowowiejską. W miejscu zlikwidowanych parkingów budynek jest odsunięty od jezdni, nie ma wyjść ze sklepów, czy bram, co znacznie poprawia warunki ruchowe dla pieszych i rowerzystów – przesunięcie przystanku zlikwiduje miejsce licznych kolizji i konfliktów.

W rejonie nowego przystanku wiatę przystankową należy przestawić bliżej jezdni, tak samo jak bariery odgradzające peron od drogi rowerowej. Pozwoli to przesunięcie drogi rowerowej w kierunku jezdni i poszerzenie chodnika w kierunku budynków.

b/ przesunięcie drogi rowerowej do krawędzi jezdni (w miejscu parkingu), z zachowaniem skrajni od latarni i słupków uniemożliwiających parkowanie. Pozwoli to na poszerzenie chodnika i zlikwiduje miejsce licznych kolizji i konfliktów.

9. Uzupełnienie zieleni - nasadzenia drzew po str. zachodniej: od Mosbacha do Daszyńskiego, a także wykonanie nowych nasadzeń drzew od Damrota w kierunku północnym po stronie wschodniej.

10. Wybudowanie progów spowalniających na wyjazdach bramowych przecinających drogę
rowerową.
Obecnie krzaki zasłaniają zupełnie widoczność.11. Wykorzystanie stojaków rowerowych lub wygrodzeń segmentowych (barierek) z katalogu mebli, jako odgrodzenia chodnika / zieleńca od miejsc parkingowych. Pozwoli to chronić przed parkowaniem aut przy jednoczesnym ufundowaniu miejsc do przypinania rowerów.

12. Przesunięcie lub likwidacja tablicy stojącej na dwóch słupkach na ciągu pieszo-rowerowym Damrota-Daszyńskiego.

13. Odsunięcie znaków i kubłów od skrajni drogi rowerowej.

14. Zachowanie ciągłości nawierzchni drogi rowerowej i chodnika na wszystkich wylotach poprzecznych, a także na wyjazdach bramowych (w PFU mowa o konserwacji kostki kamiennej).

15. Zachowanie istniejącej zieleni, zwłaszcza drzew po stronie zachodniej. W PFU mowa tylko o zachowaniu istniejącej infrastruktury ("Celem zaprowadzenia porządku w kwestii parkowania należy maksymalnie wykorzystać długość chodnika z uwzględnieniem istniejących elementów urządzeń infrastruktury naziemnej do zaprojektowania miejsc parkingowych równoległych do jezdni.").

 

Z poważaniem
Radosław Lesisz
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Do wiadomości:
Daniel Chojnacki, WIM UM
Aleksandra Zienkiewicz, Stowarzyszenie Miasto Drzew
Przemysław Filar, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia,
 

spacer
i co
i co, napracowaliście się, Dutkiewicz udaje że was słucha a tak naprawdę ma was kompletnie w dupie. trochę honoru wypadałoby mieć i wypowiedzieć wojnę pseudo-fachowcom Dutkiewicza z nadania kolesiostwa.

Bartekilosc komentarzy: 1
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2020 - 01 - 18
 
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Co ma kanar do bezpieczeństwa rowerzystów?
 2. Zaproszenie na wystawę The Good City 25-30.03.2014, Kino Nowe Horyzonty
 3. Bike Days - Festiwal Filmów Rowerowych 6-8 czerwca 2014
 4. Zaproszenie na Bike Maraton 13 kwietnia 2014, Mięknia
 5. Zaproszenie na Rozmowy Cykliczne (czwartek, 27.03.2014) - Czy i kiedy Polska będzie rowerowa?
 6. Relacja z I Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego
 7. Uwagi do planów strefowego uspokojenia ruchu na Nadodrzu. Zaproszenie na konsultacje społeczne
 8. Powstaną nowe pasy rowerowe na Mickiewicza
 9. Powstał kontrapas na ul. Dobrej
 10. Uwagi do projektu remontu ul. Wyszyńskiego: od Nowowiejskiej do Mosbacha
 11. Nasze uwagi do projektu remontu ul. Obornickiej - od Bezpiecznej do Bałtyckiej
 12. Czy planowane uspokojenie ruchu na Nadodrzu zostanie tylko na papierze?
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa