link_mdr
aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
10 maja 2014

Nasze uwagi do projektu remontu ul. Obornickiej - od Bezpiecznej do Bałtyckiej

W dniu 17 kwietnia 2014 roku wysłaliśmy do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Wydziału Inżynierii Miejskiej pismo z naszymi uwagami do projektu remontu ul. Obornickiej.

Jest to inwestycja, która odbywa się z pominięciem konsultacji społecznych, konserwuje niefunkcjonalne i niebezpieczne rozwiązania dla pieszych i rowerzystów, która celuje głównie w poprawę warunków poruszania się samochodami, nie zważając na obowiązującą Politykę Mobilności i konieczność racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Wobec takiej postawy ze strony Urzędu Miejskiego i jego spółek, musimy poddać w wątpliwość obietnice magistratu odnośnie poprawy mobilności niezmotoryzowanych. Deklaracje polityczne okazują się bowiem pustymi frazesami w obliczu realnych decyzji.

Radek LesiszAdresaci:
Wydział Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia wim@um.wroc.pl
Elwira Nowak elwira.nowak@um.wroc.pl
Zbigniew Komar zbigniew.komar@um.wroc.pl
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zdium@zdium.wroc.pl
Ewa Mazur ewa.mazur@zdium.wroc.pl   
Biuro Rozwoju Wrocławia brw@um.wroc.pl
Departament Infrastruktury i Gospodarki UM Wrocławia dig@um.wroc.pl
Prezydenta Wrocławia Rafał Dutkiewicz bpr@um.wroc.pl
Wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj ww3@um.wroc.pl

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez ZDiUM przetargu na opracowanie projektu remontu ul. Obornickiej (od Bezpiecznej do Bałtyckiej) oraz fragmentu ul. Bałtyckiej, uprzejmie prosimy o niezwłoczne włączenie strony społecznej do procesu projektowego tej inwestycji, spotkań z projektantami i przedstawicielami Zarządu Dróg. Wnioskujemy o konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, w oparciu o postanowienia obowiązującej Wrocławskiej Polityki Mobilności (zał. do Uchwały nr XLVIII/1169/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r.), w której czytamy, iż:

"W obszarze dialog społeczny za najistotniejsze środki realizacji celów przyjmuje się:
- współpracę z mieszkańcami w procesie projektowania rozwiązań,
- umożliwienie zgłaszania propozycji wyprzedzająco w stosunku do całego procesu inwestycyjnego,[...]
- konsultowanie z mieszkańcami osiedli rozwiązań transportowych planowanych w ich sąsiedztwie,
- projektowanie rozwiązań transportowych przy współpracy grup zainteresowań[...]".


Ponadto zwracamy uwagę, iż realizacja tej inwestycji w zakresie i kształcie wskazanym w SIWZ nie spełni zarówno celu generalnego Polityki Mobilności ("Tworzenie optymalnych warunków do efektywnego i bezpiecznego przemieszczania [...], przy spełnieniu wymogu ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska."), jak i jej celów podstawowych:

" 2) wzmacnianie roli transportu zbiorowego oraz rowerowego i pieszego jako podstawy zrównoważonego funkcjonowania miasta i obszaru metropolitalnego, [...]
5) wzrost poziomu bezpieczeństwa przemieszczania się,
6) ograniczanie negatywnego oddziaływania transportu na warunki życia mieszkańców i środowisko przyrodnicze."


Koncepcja remontu zawarta w SIWZ zakłada poprawę warunków przede wszystkim ruchu samochodowego (brak remontu chodników, brak likwidacji zbędnych prawo- i lewoskrętów, brak uspokojenia ruchu na wjeździe do Strefy 30, brak bezpiecznej infrastruktury rowerowej o wysokim standardzie, brak fizycznego wymuszenia przestrzegania ograniczeń prędkości), co jest sprzeczne z założeniami i zasadami realizacji Polityki Mobilności ( "5) preferowanie rozbudowy infrastruktury transportu zbiorowego oraz rowerowej i pieszej w stosunku do infrastruktury dla
transportu samochodowego indywidualnego"
).

Remont ul. Obornickiej i Bałtyckiej w formie zaproponowanej przez Zamawiającego nie zwiększy poziomu bezpieczeństwa, a wręcz przyczyni się do jego spadku (równy asfalt, poszerzona jezdnia zachęcą do jeszcze częstszego przekraczania dozwolonej prędkości).

Warto pamiętać, że rzeczone odcinki ulic należą do najbardziej niebezpiecznych w całym mieście (lata 2007-2013: ul. Obornicka - 537 zdarzeń drogowych, 72 lekko i 14 ciężko rannych, 4 ofiary śmiertelne; skrzyżowanie Bałtycka/Obornicka-159 zdarzeń drogowych, 21 lekko i 1 ciężko ranna osoba).

W tej sytuacji za konieczne należy uznać wprowadzenie dodatkowych środków uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa (zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu drogowego) podczas remontu ww. ulic. Zasadne będzie wymuszenie przestrzegania ograniczeń prędkości poprzez zwężenie pasów (Obornicka jest drogą klasy Z, pasy ruchu można więc zwęzić do 2,75m) i przeprojektowanie skrzyżowań Obornicka/Bałtycka i Obornicka/Parnickiego.

Droga klasy Z może mieć prędkość projektową 40 km/h - należy więc wprowadzić takie ograniczenie na rzeczonym odcinku z uwagi na bliskość szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dużego ruchu pieszego między osiedlami, a przystankami MPK. Działania te będą zgodne z celami rządowego Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zawartą w nim (jak również we Wrocławskiej Polityce Mobilności) tzw. "Wizją Zero" (za WPM: "przyjmuje się wizję „ zero śmiertelnych ofiar wypadków we Wrocławiu”). Najważniejszy obecnie dokument dot. transportu w naszym mieście zakłada także:

"- projektowanie inwestycji transportowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, w szczególności pieszym i rowerzystom,
- wprowadzanie rozwiązań technicznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- promowanie wysokiej kultury jazdy".


Zgodnie z postanowieniami tego dokumentu, za szkodliwe należy uznać niedostrzeganie możliwości poprawy warunków ruchu pieszego i rowerowego w trakcie tej inwestycji. Warto zauważyć, że skoro transport pieszy i rowerowy mają być promowane, a indywidualny transport samochodowy ograniczany, w pierwszej kolejności należy wyremontować chodniki i utworzyć wyniesione przejścia piesze, wygodne, obustronne ciągi rowerowe, przebudować przewymiarowane skrzyżowania, zlikwidować niepotrzebne pasy do skrętów, wprowadzić
fizyczne szykany zachęcające kierowców do przestrzegania ograniczeń prędkości - a dopiero potem, jeśli starczy środków finansowych i miejsca w pasie drogowym, zająć się infrastrukturą przeznaczoną dla transportu samochodowego. Remont ul. Obornickiej i Bałtyckiej jest bardzo dobrą okazją, by rzeczywiście nadać priorytet pieszym i użytkownikom rowerów.

Oprócz prośby o włączenie strony społecznej w konsultacje opisanego powyżej projektu, przekazujemy wstępne uwagi, których zastosowanie umożliwi wykonanie remontu tych dwóch ulic zgodnie z zapisami Polityki Mobilności:

1. Zwiększenie zakresu remontu o chodniki i drogi rowerowe na ul. Obornickiej i Bałtyckiej. Poszerzenie dróg rowerowych na ul. Bałtyckiej. Jeśli środki oraz szerokość pasa drogowego są ograniczone - nadanie priorytetu chodnikom i drogom rowerowym.

2. Zapewnienie ciągłości chodników, wyniesienie przejść dla pieszych.

3. Zmiana geometrii przewymiarowanego skrzyżowania ul. Obornickiej z osiedlową ul. Parnickiego i wjazdem do sklepu Lidl (zawężenie łuków, zaznaczenie wjazdu do Strefy 30, np. tzw. uszy Myszki Miki, likwidacja prawo- i lewoskrętów) oraz z ul. Bałtycką.

4. Przeznaczenie odzyskanej przestrzeni na pasy rowerowe (typ "kopenhaski", wyniesione w stosunku do reszty jezdni) na całym odcinku od Bezpiecznej do Bałtyckiej); rezygnacja z konfliktowego ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ulicy.

5. Wprowadzenie ograniczenia do 40 km/h i fizyczne wymuszenie jego przestrzegania.

 

Z poważaniem,


Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Pieszy Wrocławilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2020 - 01 - 18
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Co ma kanar do bezpieczeństwa rowerzystów?
 2. Zaproszenie na wystawę The Good City 25-30.03.2014, Kino Nowe Horyzonty
 3. Bike Days - Festiwal Filmów Rowerowych 6-8 czerwca 2014
 4. Zaproszenie na Bike Maraton 13 kwietnia 2014, Mięknia
 5. Zaproszenie na Rozmowy Cykliczne (czwartek, 27.03.2014) - Czy i kiedy Polska będzie rowerowa?
 6. Relacja z I Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego
 7. Uwagi do planów strefowego uspokojenia ruchu na Nadodrzu. Zaproszenie na konsultacje społeczne
 8. Powstaną nowe pasy rowerowe na Mickiewicza
 9. Powstał kontrapas na ul. Dobrej
 10. Uwagi do projektu remontu ul. Wyszyńskiego: od Nowowiejskiej do Mosbacha
 11. Nasze uwagi do projektu remontu ul. Obornickiej - od Bezpiecznej do Bałtyckiej
 12. Czy planowane uspokojenie ruchu na Nadodrzu zostanie tylko na papierze?
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa