link_mdr
aktualności
2008 :
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 48 |
  5. 49 - 60 |
  6. 61 - 72 |
  7. 73 - 84 |
  8. 85 - 96 |
  9. 97 - 103 |
  min min min min min min min min min min min min
20 maja 2008

Interwencje - vol. 4.2 (od 26 do 50)

A oto druga część wysłanych do UM interwencji oraz własnych spostrzeżeń i wniosków dotyczących poprawy warunków rowerowania po Wrocławiu.  Pierwsza część spisu postulatów (1 - 25) >>> Interwencje - vol.4.1

Z uwagi na ilość przedstawionych postulatów i spory rozmiar materiału fotograficznego, zmuszeni byliśmy podzielić wiadomość na dwie części. Z uwagi wielkość niusa nie zamieszczaliśmy też wyszysktkich zdjęć przekazanych do urzędu, a te, które się tu znalazły, nie są w dużej rozdzielczości. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć któreś ze zdjęć w lepszej rozdzielczości - prosimy o kontakt z redakcją.

Poniżej pismo oraz przedstawione postulaty - jak można zobaczyć, nie tylko rowerowe. Zachęcamy jednocześnie do prowadzenia monitoringu miasta we własnym zakresie i korzystania z linii interwencyjnej bądź innych kanałów dotarcia do odpowiedzialnych służb.
POSTULATY, cz.2 (26-50)

26. Wnosimy o remont (wyasfaltowanie) nawierzchni zatoki postojowej przy wejściu głównym do ZOO.Uzasadnienie: przez zatokę postojową biegnie trasa wzdłuż ul. Wróblewskiego – przejazd w kierunku wschodnim odbywa się teoretycznie przez cześć jezdną zatoki, jednakże z uwagi na zły stan nawierzchni (pofałdowana, nierówna kostka) rowerzyści wybierają jazdę asfaltowym chodnikiem. Ponieważ jest to miejsce intensywnego ruchu pieszego (zwłaszcza w dni wolne), nie jest to sytuacja pożądana z punktu widzenia pieszych i rowerzystów. Uważamy, iż stworzenie dobrych warunków przejazdu przez zatokę sprawi, iż rowerzyści będą korzystać z trasy w sposób przewidziany przez projektanta.

27. Wnosimy o wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej na ul. Głównej – do skrzyżowania z ul. Stabłowicką.Uzasadnienie: oddana w zeszłym roku do użytku droga rowerowa na ul. Głównej jest pełna błędów. Jednym z nich jest brak dociągnięcie ścieżki do skrzyżowania z ul. Stabłowicką – obecnie włączenie na drogę dla rowerów znajduje się ok. 50 m za skrzyżowaniem, choć ścieżka winna być ciągła na całej długości ulicy i pełnić kolejny wylot na skrzyżowaniu z ul. Stabłowicką.

28. Wnosimy o wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej na ul. Głównej – na odcinku za wylotem ul. Wełnianej i zatoką autobusową.

Uzasadnienie: sygnalizowany Państwu już przed kilkoma laty problem urwania ciągłości drogi rowerowej na ul. Głównej do dziś nie doczekał się jakiejkolwiek reakcji, czy odpowiedzi. Konieczne jest dociągnięcie ścieżki do zatoki autobusowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Wełnianą – obecnie rowerzysta jadący na zachód musi przekraczać dwukrotnie, na odcinku 100 m oś ruchliwej jezdni.

29. Wnosimy o likwidację zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Głównej i Chwałkowskiej.Uzasadnienie: Obecna sytuacji na przystanku, gdzie biegnie droga rowerowa, jest bardzo chaotyczna – co innego wskazują znaki pionowe, co innego znaki poziome. Zarówno ławka jak i słupek przystankowy stoją bez zachowania skrajni od drogi rowerowej, bądź w środku drogi rowerowej (w zależności od jej rzeczywistego przebiegu).

Poprzez zbudowanie tutaj zatoki bardzo pogorszono bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów zawężając przestrzeń do poziomu, gdzie konflikt pieszy-rowerzysta jest wysoce prawdopodobny. Pogorszono także dlatego, że zatrzymujący się w zatoce autobus nie pełni już więcej roli spowalniacza ruchu samochodowego. A należy wspomnieć, że na tej drodze przebiegającej przez środek osiedla notorycznie przekraczana jest dozwolona prędkość przez kierowców, co powoduje duże zagrożenie dla pieszych. Likwidując zatokę możnaby za jednym zamachem rozwiązać problem przebiegu drogi rowerowej przy przystanku, jak również wymusić spowolnienie ruchu na tej ulicy.

30. Wnosimy o uporządkowanie oznakowania na wlocie ul. Smoluchowskiego od strony wyb. Wyspiańskiego.Uzasadnienie: Od czasu zakończenia przebudowy pl. Grunwaldzkiego w części przy moście Grunwaldzkim nie przywrócono pierwotnego oznakowania w w/w miejscu – skutkuje to dość ciekawym zestawieniem znaków „ograniczenie do 30 km/h” i „nie dotyczy rowerów” (pierwotnie był tu jeszcze znak D-3). Jest to dowód na nierzetelne prowadzenie odbioru pracy (przywracanie istniejącego oznakowania) przez zarządcę drogi.

31. Wnosimy o obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Polaka i Nehringa.Uzasadnienie: jest dla nas rzeczą kompletnie niezrozumiałą, dlaczego projektant nie przewidział, bądź też wykonawca nie wykonał obniżenia krawężnika na przejściu dla pieszych, które było przebudowywane w 2007 roku w ramach przebudowy całego placu Grunwaldzkiego. Obecny wysoki krawężnik jest utrudnieniem dla wózków (dziecięcych, inwalidzkich) jak i osób starszych.

32. Wnosimy o wykonanie obniżenia krawężnika na początku zatoki autobusowej na ul. Olszewskiego przed skrzyżowaniem z ul. Spółdzelczą, kierunek centrum.Uzasadnienie: zjazd z pobocza, którym często poruszają się rowerzyści pozwoli na bezpieczny i wygodny włącznie się do ruch na jezdni. Warto tu zaznaczyć, iż owo pobocze jest poniemiecką ścieżką rowerową, która, choć dziś nieoznaczona (i dobrze), pełni swoją pierwotną funkcję dla osób obawiających się jazdy w ruchu ogólnym. Obecnie rowerzysta w celu zjechania z pobocza kończącego się na skrzyżowaniu z ul. Spółdzielczą musi zeskoczyć z 10-cm krawężnika, bądź wjechać na bardzo wąski peron przystanku.

33. Wnosimy o fizyczne uniemożliwienie parkowania aut na ul. Św. Mikołaja, odcinek od ul. Cieszyńskiego do wjazdu na teren dawnego szpitala oraz przy ul. Św. Mikołaja na wysokości Cerkwii Narodzenia PB (wygrodzenie słupkami).Uzasadnienie: obserwowana sytuacja skłania nas do ponownego interweniowania w tej bulwersującej sprawie. Z braku fizycznych wygrodzeń ten szczególnie ruchliwy chodnik jest permanentnie zastawiony autami, które zawężają przestrzeń dla pieszych nawet do 0,5 m! Z uwagi na kompletny brak reakcji służb porządkowych oraz duży popyt na miejsca parkingowe (nieskuteczność zakazów) wnosimy o fizyczne uniemożliwienie parkowania aut na chodniku: od wjazdu na teren byłego szpitala do końca ogrodzenia cerkwi. Dojazd dostaw do sklepów można zapewnić poprzez słupek składany, zamontowany od strony wjazdu na teren byłego szpitala. Z uwagi na zignorowanie [zobacz pismo] powyższego postulatu wyrażonego w naszym piśmie do ZDiK i WIT z 19.01.2007 roku, załatwienie tej sprawy uważamy za priorytetowe.

34. Jeżeli teren leży w zarządzie miasta, wnosimy o wykonanie łącznika pomiędzy ul. Stabłowicką, a Groblą Pilczycko-Pracką wzdłuż linii kolejowej, po stronie północnej torowiska.

Uzasadnienie: obecnie początek trasy na wałach wzdłuż Bystrzycy (w stronę Janówka) jest niedostępny od ul. Stabłowickiej. Aby się dostać na wały rowerzyści przenoszą przez tory rowery z równoległej do torów drogi po stronie południowej. Jeżeli teren leży w zarządzie PKP, prosimy o interwencję u zarządcy terenu.

35. Wnosimy o niwelację krawężników chodnika przy wjeździe/ zjeździe z estakady nad al. Sobieskiego od strony ul. Bora-Komorowskiego.Uzasadnienie: poruszanie się rowerem po jezdni estakady jest dla wielu osób zbyt niebezpieczne (dwa pasy, w tym biegnący przy krawędzi – do prawoskrętu w al. Sobieskiego). Stąd wiele osób porusza się rzadko wykorzystywanym przez pieszych chodnikiem. Nie sposób jednak na niego wjechać, z uwagi na 10-cm krawężnik u nasady estakady. Ponadto, na trasie tej biegnie międzynarodowy szlak rowerowy EurVelo9. Zmuszanie rowerzystów objuczonych sakwami do pokonywania takiego krawężnika jest pomyłką. Wysoki krawężnik stanowi w końcu także przeszkodę dla mniej sprawnych pieszych oraz wózków (dziecięcych czy inwalidzkich). Obniżenie powinno znajdować się na bezpośrednim przedłużeniu drogi rowerowej na ul. Bora-Komorowskiego.

36. Wnosimy o dostosowanie do wymogów przepisów skrajni pionowej dla znaku D-1 na północno- wschodnim pylonie Mostu Grunwaldzkiego.Uzasadnienie: znak D-1 znajduje się na nieprzepisowej wysokości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 54, pkt 4. wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

37. Wnosimy o dostosowanie do wymogów przepisów skrajni pionowej dla tablicy informacyjnej na ul. Hubskiej znajdującej się na wschodnim chodniku w pobliżu skrzyżowania z ul. Dyrekcyjną.Uzasadnienie: tablica informacyjna znajduje się na nieprzepisowej wysokości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 54, pkt 4. wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

38. Wnosimy o dostosowanie do wymogów przepisów skrajni pionowej dla znaku T-6 na ciągu pieszo - rowerowym przy wylocie ul. Petuniowej na Klecińską.Uzasadnienie: znak T-6 znajduje się na nieprzepisowej wysokości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 54, pkt 4. wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

39. Wnosimy o dostosowanie do wymogów przepisów skrajni pionowej dla znaku E-5 na ul. Krzywoustego, znajdującego się na ciągu pieszo-rowerowym przed zjazdem na Psie Pole.Uzasadnienie: znak znajduje się na nieprzepisowej wysokości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 54, pkt 4. wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

40. Wnosimy o dostosowanie do wymogów przepisów skrajni pionowej dla tablicy informacyjnej na ul. Legnickiej znajdującej się na południowym ciągu pieszo-rowerowym w pobliżu skrzyżowania z ul. Stacyjną.Uzasadnienie: tablica informacyjna znajduje się na nieprzepisowej wysokości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 54, pkt 4. wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

41. Wnosimy o niwelację (do 0,0 cm) krawężnika na zakończeniu fragmentu ścieżki rowerowej łączącej przejazd przez ul. Mińską (przy wjeździe na teren centrum handlowego i na stację paliw) oraz ulicą obsługującą, równoległą do Mińskiej.

Uzasadnienie: Uskok jest niebezpieczny oraz nieprzepisowy – jest wyższy niż 1 cm, co może powodować uszkodzenia rowerów. Nie widzimy jakichkolwiek powodów, dla którego krawężnik nie miałby mieć tutaj wysokość 0,0 cm.

42. Wnosimy o dostosowanie do wymogów przepisów skrajni pionowej dla tablicy informacyjnej E-5 znajdującej się na zachodnim zjeździe z wiaduktu na ul. Bora-Komorowskiego w kierunku Psiego Pola.Uzasadnienie: tablica informacyjna znajduje się na nieprzepisowej wysokości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 54, pkt 4. wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

43. Wnosimy o dostosowanie do wymogów przepisów skrajni pionowej dla znaku D-1 znajdującego się wschodniej stronie wiaduktu na ul. Bora-Komorowskiego.Uzasadnienie: znak D-1 znajduje się na nieprzepisowej wysokości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 54, pkt 4. wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

44. Wnosimy o dostosowanie do wymogów przepisów skrajni pionowej dla tablicy znaku F-10 znajdującego się na zachodnim wjeździe na wiadukt na ul. Bora-Komorowskiego w kierunku Psiego Pola.Uzasadnienie: tablica informacyjna znajduje się na nieprzepisowej wysokości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 54, pkt 4. wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.
 
45. Wnosimy o dostosowanie do wymogów przepisów skrajni pionowej dla tablicy informacyjnej F-6 znajdującej się na zachodnim zjeździe z wiaduktu na ul. Bora-Komorowskiego w kierunku Psiego Pola.Uzasadnienie: znak znajduje się na nieprzepisowej wysokości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 54, pkt 4. wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

46. Wnosimy likwidację pasów prowadzących do kamienia przy skrzyżowaniu pl. Grunwaldzkiego z wyb. Wyspiańskiego oraz wykonanie pasów przez drogę dla rowerów na ciągu pieszym.

Uzasadnienie: pozostawiając bez komentarza pasy prowadzące do kamienia (foto), zwracamy uwagę, iż jest to kolejna inwestycja, gdzie nie przyłożono się należycie do wykonania / odbioru pełnego oznakowania poziomego.

47. Ponownie wnosimy o montaż lustra przy północno-wschodnim pylonie mostu Grunwaldzkiego w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w tym miejscu.Uzasadnienie: Obserwując zachowanie się rowerzystów i pieszych przy wjeździe na most, utwierdzamy się w przekonaniu o słuszności postulatu o zamontowanie lustra przy pylonie. Postulat, przypomnijmy, odrzucony przez Państwa (patrz pismo WIT.IR.5510/4083/2006) na podstawie argumentacji, iż „pożądany poziom bezpieczeństwa może zapewnić zachowanie szczególne ostrożności wszystkich uczestników ruchu” [zobacz też >>>]. Lustro, w naszym mniemaniu, poprawiłoby fatalną sytuację - brak widoczności, która prowadzi do częstych kolizji rower-rower i pieszy-rower przy pylonie mostu.

48. Wnosimy o likwidację znaku zakazu wjazdu rowerom na chodniku przy Muzeum Narodowym, wzdłuż ul. Wyszyńskiego.Uzasadnienie: po likwidacji drzewa, które zawężało ciąg pieszy, jest dostateczne ilość miejsca na stworzenie tutaj wspólnego ciągu pieszo-rowerowego (poszerzenie chodnika). Do tego czasu postulujemy tymczasowe udostępnienie chodnika dla rowerzystów – przebiega tędy ważny ciąg komunikacyjny z ul. Wyszyńskiego w kierunku pl. Dominikańskiego.

49. Wnosimy o wykonanie niwelacji krawężnika na łuku jezdni na pl. Grunwaldzkim, przy „Manhattanie”, kierunek na most Grunwaldzki w celu umożliwienia wjazdu na chodnik przed światłami, za którymi zaczyna się droga rowerowa.Uzasadnienie: Obecne rozwiązanie – wysoki krawężnik i słupki uniemożliwia rowerzystom znajdującym się na jezdni bezpieczny i wygodny wjazd na chodnik, a następnie na drogę rowerową biegnącą na most. Żeby wjechać na drogę rowerową często trzeba stać na światłach., co powoduje, że rowerzyści poruszają się jezdnią, aż do wylotu ul. Polaka. Pragniemy zauważyć, iż nasze postulaty składane w czasie projektowania dotyczące stworzenia po stronie zachodniej placu ciągu rowerowego, zostały zignorowane [zobacz też >>>]. Jak pokazuje jednak praktyka, wielu rowerzystów korzysta z tego połączenia (plac-most).

50. Wnosimy o odsunięcie znaku C-13/C-16 stojącego przy drodze rowerowej na zjeździe z mostu Szczytnickiego po stronie północno-zachodniej.Uzasadnienie:  znak jest obecnie nachylony, przez co wchodzi w światło ścieżki na wysokości głowy rowerzysty - zagraża bezpieczeństwu. Koniecznie należy odsunąć znak od ścieżki min. o 1m z uwagi na jego lokalizację - po wewnętrznej stronie łuku.ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 06 - 19
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa