link_mdr
aktualności
2008 :
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 48 |
  5. 49 - 60 |
  6. 61 - 72 |
  7. 73 - 84 |
  8. 85 - 96 |
  9. 97 - 103 |
  min min min min min min min min min min min min
10 czerwca 2008

Interwencje cz.5

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa wysłała kolejną [zobacz poprzednią] listę interwencji w sprawie ułatwień dla ruchu rowerowego we Wrocławiu.

Poniżej pismo oraz przedstawione postulaty - jak można zobaczyć, nie tylko rowerowe. Zachęcamy jednocześnie do prowadzenia monitoringu miasta we własnym zakresie i korzystania z linii interwencyjnej bądź innych kanałów dotarcia do odpowiedzialnych służb. Never ending story - odsłona piąta:Wrocław, 11.06.2008

Wydział Inwestycji Miejskich
Ul. G. Zapolskiej 2/4,
50-032 Wrocław

Szanowni Państwo,

Niniejszym pismem zwracamy się do Państwa z uwagami nadesłanymi przez wrocławskich rowerzystów na linię interwencyjną Portalu Rowerowy Wrocław www.rowery.eko.wroc.pl oraz z  własnymi postulatami dotyczącymi poprawy warunków ruchu rowerowego we Wrocławiu. Z uwagi na przeciągający się brak spotkań zespołu zadaniowego d/s rozwoju ruchu rowerowego, wybraliśmy pisemną formę dialogu.

Przy udzielaniu odpowiedzi na poniższe postulaty prosimy o wskazanie dokładnego terminu realizacji postulatu (usunięcia przeszkody, czy stworzenia udogodnienia), jeśli się Państwo z nim zgadzają. Pomoże to nam na skuteczniejsze reagowanie na nadsyłane interwencje, lepszą współpracę z Państwem oraz efektywniejsze monitorowanie warunków dla ruchu rowerowego w mieście. W wypadku odrzucenia postulatu prosimy o wyczerpującą argumentację. Pominięcie w wyjaśnieniach wszystkich zgłaszanych kwestii będzie traktowane jako brak odpowiedzi.

Równocześnie zwracamy Państwa uwagę na przestrzeganie terminu udzielania odpowiedzi wynikającego z art. 237 § 1 kpa w zw. z art. 244 § 1 kpa. Stosownie do przywołanych przepisów organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Z kolei zgodnie z art. 244 § 2 kpa o sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Poniżej znajdują się wyszczególnione problemy i postulaty.

Z poważaniem
Radosław Lesisz
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Do wiadomości: Zarząd Zieleni Miejskiej, 50-231, Wrocław, ul. Trzebnicka 33
Załącznik: Płyta z materiałem foto. Numery zdjęć odpowiadają numeracji postulatów.POSTULATY


1. Wnosimy (po raz kolejny) o niezwłoczne, fizyczne uniemożliwienie nielegalnego parkowania na wyb. Wyspiańskiego zarówno na zieleńcach, jak i na chodnikach (ciągach pieszo-rowerowych).Uzasadnienie: od lat obserwuje się na wyb. Wyspiańskiego nielegalne, permanentne parkowanie aut na ciągu pieszo-rowerowym, na drodze rowerowej oraz na zieleńcach – zarówno tych przyulicznych, jak i przy samej rzece. Samochody zajmują chodniki na parking, przez co piesi są zmuszeni do korzystania z drogi rowerowej, co rodzi konflikty. Ponadto nielegalne parkowanie powoduje dewastację zieleni oraz zniszczenie już i tak z kiepskim stanie nawierzchni asfaltowej chodników i drogi rowerowej nie przystosowanych do takich obciążeń.
Pomimo zgłoszenia tej patologicznej sytuacji do właściwego wydziału UM 28 kwietnia 2006 roku (ponad 2 lata temu), po dziś dzień nic się w tej materii nie zmieniło. Oprócz stwierdzenia, że „właściwym jest powiadomienie służb ustawowo powołanych do egzekwowana przestrzegania przepisów” (w piśmie syg. WIT.IR.5510/2982/2006), urząd nie podjął żadnych kroków mających na celu zapobieżenia łamania przepisów prawa. Przypominamy jednocześnie Państwu, że zgodnie z pismem WIT (pismem syg. WIT.IR.5510/2982/2006), miały zostać na wybrzeżu wygrodzone zieleńce (niszczone przez parkujące na nich auta) – również po dziś dzień niezrealizowane.

2. Wnosimy o usunięcie znaku C-13a przed przejazdem rowerowym na skrzyżowaniu ul. Mielczarskiego / Bacciarellego.Uzasadnienie: przed przejazdem rowerowym oznakowanym liniami P-11 istnieje znak C-13a „koniec drogi rowerowej”, za przejazdem postawiono zaś znak C-13 („droga dla rowerów”). To sygnalizowane właściwym jednostkom Urzędu Miejskiego jeszcze paru laty kuriozum do dziś nie doczekało się żadnej reakcji.

3. Wnosimy o wykonanie przejazdu rowerowego w osi ul. Powstańców Śląskich przez skrzyżowanie z al. Hallera.Uzasadnienie: Po niedawnym przebudowaniu skrzyżowania (dodania pasów do prawoskrętów) bezkolizyjne cykle świetlne dla pożądanej relacji (w osi Powstańców Śl.) zostały jeszcze bardziej wydłużone, niż były uprzednio. Dlatego też uważamy, iż przy odrobinie dobrej woli można znaleźć rozwiązanie dla przeprowadzenia rowerzystów środkiem skrzyżowania, bez zmuszania ich do pokonywania uciążliwych i czasochłonnych objazdów (4 cykle świetlne zamiast możliwego jednego). Pragniemy również zauważyć, iż taki właśnie manewr wykonuje tutaj sporo rowerzystów, którzy empirycznie dowodzą słuszności i wykonalności postulatu.

4. Wnosimy o zmianę ciągu pieszo-rowerowego na strefę zamieszkania na odcinku al. Hallera w rejonie skrzyżowania z ul. Kreślarską, bądź postawienie słupków.Uzasadnienie: Zgodnie z prawem permanentnie parkujące na tym odcinku auta winny być usuwane. Bez instalacji słupków nie jest realne wyegzekwowanie tego prawa. Niemniej jednak, można także zamiast słupków wytyczyć tutaj miejsca parkingowe i wprowadzić strefę zamieszkania. Pozwoli to uporządkować sytuację, która obecnie jest nieuporządkowana. Wybór rozwiązania pozostawiamy do Państwa decyzji.

5. Wnosimy o usunięcie słupków ustawionych przy pylonie mostu Grunwaldzkiego przy wylocie ul. Joliot-Curie.Uzasadnienie: Słupki ustawione w tym miejscu nie spełniają żadnej roli poza krytycznym zawężeniem i tak już niebezpiecznie wąskiego gardła, gdzie poruszają się zarówno piesi jak i rowerzyści – na wspólnym ciągu pieszo-rowerowym. Brak widoczności i słupki powodują, iż często dochodzi tutaj do sytuacji kolizyjnych. Usunięcie słupków, które powinny chronić przed parkowaniem, a zabierają cenną przestrzeń niezmotoryzowanym, poszerzy chodnik przy pylonie, natomiast raczej nie spowoduje parkowania aut w tym miejscu gdyż: 1) nie ma tutaj popytu na miejsca parkingowe, 2) nie ma tutaj miejsca na zaparkowanie auta na chodniku.

6. Wnosimy o niezwłoczne dokonanie naprawy nowej, nierównej nawierzchni drogi rowerowej przy ul. Powstańców Śląskich, obok budynku GTC oraz niwelacji krawężników.

Uzasadnienie: Nowo oddana do użytku droga rowerowa wykonana została bardzo  tandetnie – jest rzeczą zadziwiającą, jak to możliwe, iż odebrano inwestycję, która posiada tak rażące błędy jak: 1 – pomimo zastosowania nawierzchni bitumicznej, powierzchnia drogi rowerowej wygląda jak sprzed 10 lat – jest mocno nierówna. pofałdowana, z licznymi koleinami, 2 - pomimo przebudowy całego terenu wokół (chodniki, zieleńce), krawędź drogi rowerowej przylegająca do zieleńca jest poniżej poziomu zieleńca – powoduje to zbieranie się wody po opadach na drodze dla rowerów. Złe odwodnienie oraz zła nawierzchnia skutkują także licznymi kałużami na całej szerokości i długości nowo wybudowanego odcinka. 3 - pomimo znanego urzędowi postulatu rowerzystów o likwidacji uskoków (krawężników), a także istnienia odpowiednich przepisów prawa stanowiących o tym, przy wyjeździe z hotelu / stacji paliw powstał uskok (krawężnik) o wysokości 4 cm. Przedstawiony stan rzeczy uważamy za niedopuszczalny i oczekujemy niezwłocznej reakcji.

7. Wnosimy o dopuszczenie ruchu rowerowego do jazdy „pod prąd” na jednokierunkowej ul. Energetycznej.Uzasadnienie: Ulica ta pełni rolę dojazdową do istotnych instytucji publicznych (ZUS, sąd) i jest dostateczne szeroka na umożliwienie ruchu rowerowego w kierunku przeciwnym do ruchu samochodowego.

8. Wnosimy o wykonanie wygrodzeń drogi rowerowej od parkingu samochodowego na odcinku ul. Zachodniej w rejonie skrzyżowania z ul. Młodych Techników.Uzasadnienie: rzeczony odcinek drogi rowerowej jest w bezpośredniej bliskości parkingu dla aut, co skutkuje częstym stawaniem aut w świetle (czy skrajni) ścieżki.

9. Wnosimy o wykonanie remontu nawierzchni na drodze rowerowej na ul. Zachodniej.Uzasadnienie: Droga rowerowa na ul. Zachodniej o podłoży asfaltowym jest w stanie kiepskim, na odcinkach zaś zbudowanych z płytek chodnikowych – w stanie fatalnym. Remontowana w ubiegłym roku jezdnia posiada gładką nawierzchnię, czego życzyliby sobie także cykliści. Niestety, podczas remontu droga rowerowa została nieruszona, stąd niektórzy rowerzyści korzystają tu z jezdni, która daje lepszy komfort i szybkość jazdy.

10. Wnosimy o likwidację wspólnego ciągu pieszo-rowerowego na ul. Bacciarellego, od Mielczarskiego, do Olszewskiego i przeznaczenie go na chodnik.Uzasadnienie: o istniejącym na południowym chodniku ciągu pieszo-rowerowym wiedzą nieliczni. Także o jego wymaganej przepisowej szerokości – min. 3,5m. Przeznaczony do poruszania się pieszych i rowerzystów chodnik jest permanentnie zastawiony autami, które parkując prostopadle do jezdni wjeżdżają na ciąg i zawężają go niejednokrotnie poniżej 0,5m. Uważamy, że należy zlikwidować to fikcyjne rozwiązanie, a chcącym utrzymać je w ryzach przepisów przepowiadamy zupełną nieskuteczność malowanych linii oraz wskazujemy na zbędność wygradzania ciągu słupkami – szeroka jezdnia ul. Bacciarellego doskonale nadaje się do jazdy w ruchu ogólnym (małe natężenie ruchu, szeroki przekrój jezdni), ostatecznie możnaby się pokusić nawet o wyznaczenie tutaj pasów rowerowych w jezdni, zamiast utrzymywać fikcyjny ciąg dla pieszych i rowerów.

11. Wnosimy o wyasfaltowanie pobocza ul. Kosmonautów po obu stronach jezdni na odcinku od Szczecińskiej do Boguszowskiej.Uzasadnienie: ulica Kosmonautów jest najkrótszą drogą łączącą Złotniki, Leśnicę i część Stabłowic z centrum miasta. Ta główna arteria nie posiada jednak żadnego chodnika ani drogi dla rowerów. Skutkiem tego duża część cyklistów rezygnuje z poruszania się tu na rowerze, np. do pracy (stłamszona mobilność), część zaś ryzykuje życie jadąc po jezdni o bardzo dużym natężeniu ruchu. Ciężarówki i nadmierna prędkość pojazdów powoduje igranie ze śmiercią przez wszystkich niechronionych uczestników ruchu poruszających się po tej jezdni. Droga posiada na długim odcinku szerokie pobocze (od Szczecińskiej do Boguszowskiej), które niestety jest nieutwardzone – pełne dziur, a także błota i kałuż po deszczu. Także skraj jezdni jest mocno zniszczony, skutkiem czego rowerzysta musi jechać w koleinach. Uważamy, iż koniecznie należy wykorzystać szerokie pobocze do stworzenia na ul. Kosmonautów bezpiecznej trasy rowerowej, która mogłaby tymczasowo (do momentu przebudowy całej ulicy) biec wyasfaltowanym poboczem o odpowiedniej podbudowie (tak jak ma to miejsce na ul. Obornickiej). Z uwagi na liczne sygnały spływające do nas w tej sprawie prosimy o załatwienie tej sprawy priorytetowo.

12. Wnosimy (ponownie) o zmianę działania cykli świetlnych (sygnalizacji) na przejeździe i przejściu przez skrzyżowanie ulic Legnicka / Mielenijna.Uzasadnienie: cykl świetlny nie pozwala na jednoczesne przejechanie (i przejście) obu jezdni ul. Milenijnej na relacji do centrum. Powoduje to wiele sytuacji konfliktowych. Podobnie powodem konfliktów jest zielona strzałka dla aut w prawo z Legnickiej w Milenijną. Kierowcy włączający się do ruchu bardzo często wjeżdżają na przejście i przejazd w momencie zapalenia zielonego światła dla pieszych i rowerzystów, co jest niebezpieczne. Konieczna jest zatem zmiana działania cykli świetlnych na tym skrzyżowaniu, w sposób ułatwiający bezpieczne poruszanie się rowerem i pieszo. Ułatwienia dla ruchu samochodowego już odebrały możliwość przejścia przez jedno z ramion skrzyżowania – uważamy, że należy to również wziąć pod uwagę.

13. Wnosimy (ponownie) o wykonanie przejazdu rowerowego (P-11) przez wylot ul. Przedmiejskiej na ul. Legnicką.Uzasadnienie: istniejąca tu droga rowerowa została zakończona przez przejazdem przez ul. Przedmiejską. Jest to rozwiązanie dyskryminujące rowerzystów i stwarzające spore zagrożenie – od dłuższego czasu rośnie natężenie ruchu samochodowego na ul. Przedmiejskiej (rozwój terenów gospodarczych), a co za tym idzie, rośnie liczba sytuacji kolizyjnych. Rowerzyści, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, są zobowiązani tutaj do korzystania z drogi rowerowej oraz chodnika, lecz jednocześnie nie mogą przejeżdżać przez ulicę będącą podporządkowaną w stosunku do ulicy Legnickiej, po której biegnie główna trasa rowerowa. Wymuszanie zsiadania i przeprowadzania roweru uważamy tutaj za niedopuszczalną dyskryminację rowerzystów. Ponadto, z uwagi na zachowania większości rowerzystów, wytyczenie przejazdu usankcjonowałoby codzienną praktykę i polepszyłoby bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.
Z uwagi na zignorowanie powyższego postulatu wyrażonego w naszym piśmie ZDiK i WIT z 19.01.2007 roku, załatwienie tej sprawy uważamy za priorytetowe.

14. Wnosimy o wykonanie niwelacji krawężnika na końcu zatoki autobusowej przy ul. Legnickiej (przy Lukas Bank) w celu  umożliwienia wjazdu na ścieżkę rowerową z jezdni na pl. Strzegomskim.Uzasadnienie: Obecne rozwiązanie – wysokie krawężniki oraz brak wjazdów poprzecznych uniemożliwiają wjazd na ścieżkę dla rowerzysty przekraczającego plac Strzegomski w kierunku centrum na zasadach ogólnych (np. skręcając w lewo z ul. Poznańskiej). Żeby wjechać na obowiązkową w tym miejscu ścieżkę, trzeba pokonać spory krawężnik (ok. 10cm), albo jechać kilkaset metrów dalej, do najbliższego wjazdu, tj. aż za restauracją Sajgon. Podobne rozwiązanie (obniżenie krawężnika na końcu zatoki autobusowej) istnieje już we Wrocławia i działa z powodzeniem na al. Armii Krajowej:15. Wnosimy o uprzątnięcie z trawnika pozostałości po tymczasowym przejściu przez ul. Legnicką oraz trawnik pomiędzy ul. Niedźwiedzią, a Białowieską.Uzasadnienie: Zieleniec został zdewastowany podczas prac remontowych prowadzonych na jezdni w ubiegłym roku, do dziś nie usunięto dojścia przez zieleniec do tymczasowego przejścia. Niezrozumiały jest dla nas fakt odbioru (zaakceptowania) prac w takim stanie.

16. Wnosimy o wykonanie podniesionego przejazdu rowerowego i chodnika przez wyjazd ze stacji paliwowej przy ul. Legnickiej / Zachodniej (BP).Uzasadnienie: rzeczony wyjazd przecina dwukierunkowa droga rowerowa – główna trasa zachodniego Wrocławia. Dochodzi tu do wielu kolizji i sytuacji niebezpiecznych, z uwagi na nawyk nie spoglądania w prawo przez kierowców włączających się tu do ruchu, a także dlatego, że widoczność jest ograniczona przez nasadzone krzewy. Ponieważ jesteśmy przeciwni niszczeniu zieleni, uważamy za konieczne wymuszenie zwolnienia i zwrócenia uwagi kierowców na przecinających wyjazd rowerzystów. Najlepiej to osiągnąć poprzez wyniesienie przejazdu do poziomu drogi rowerowej i chodnika. Potraktowanie tej sprawy uważamy za priorytetowe.

17. Wnosimy o wykonanie wygodnego i bezpiecznego wjazdu na chodnik przy ul. Legnickiej (str. północna) za wylotem ul. Środkowej, w celu  umożliwienia wjazdu na chodnik z jezdni za skrzyżowaniem.Uzasadnienie: Obowiązujące ograniczenie prędkości do 70 km/h na Legnickiej zezwala na poruszanie się rowerem po chodniku, który jest tutaj wystarczająco szeroki na bezkonfliktowe poruszanie się rowerzystów i pieszych. Obecnie, wąskie gardło na chodniku przed skrzyżowaniem z ul. Środkową sprawia, że wielu rowerzystów jadących na zachód, do tego miejsca używa jezdni (zgodnie z prawem), a następnie wjeżdża na chodnik przez wylot Środkowej. Jest to manewr niebezpieczny: nie zawsze pozwala w porę zauważyć auta wyjeżdżające z ul. Środkowej na Legnicką, auta stają przy krawędzi i tarasują wjazd na chodnik. Ponadto na przejściu często znajdują się piesi. Dlatego wnioskujemy do wykonanie wygodnego wjazdu na chodnik za skrzyżowaniem (tzw rękaw), co pozwoli na uniknięcie problemu. Pragniemy także wskazać na kolejny dowód świadczący o niechlujności przeprowadzenia odbioru prac po remoncie ul. Legnickiej (patrz też chodnik przy Poznańskiej, czy zieleniec przy Białowieskiej) – de facto obowiązuje tutaj ograniczenie do 50 km/h, gdyż po remoncie nie zamontowano znaku ograniczenia do 70 km/h.

18. Wnosimy o fizyczne uniemożliwienie nielegalnego parkowania samochodów na chodniku i zieleńcu przy drodze obsługującej blok między ul. Bolesławiecką i Legnicką (okolice nr 42).Uzasadnienie: zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., § 44) należy zapewnić pieszym nie mniej jak 1,5 metra chodnika. Obecnie parkujące na chodniku auta zawężają przestrzeń poniżej 0,5 metra. Dodatkowo niszczony jest pas zieleni (przy wyjeździe z drogi obsługującej), który kierowcy również wykorzystują jako parking.
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami - Prawem o ruchu drogowym, art.33, rowerzysta zmuszony jest korzystać z chodnika jadąc tutaj wzdłuż Legnickiej. Choć zwężenie chodnika poniżej 2m (na przeciw bloku) pozwala korzystać z jezdni, jest to bez znaczenia dla rowerzystów poruszających się w kierunku na zachód. Dlatego postulujemy o umożliwienie poruszania się drogą obsługującą wzdłuż bloku – konieczna likwidacja miejsc parkingowych po północnej stornie drogi obsługującej. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu przywrócenie przestrzeni pieszym i rowerzystom.

19. Wnosimy o wykonanie specjalnego oznakowania oraz wyniesienie do poziomu chodnika przejazdu i przejścia dla pieszych przez ul. Dobrą przy Legnickiej.Uzasadnienie: z uwagi na liczne kolizje i sytuacje niebezpieczne mające nadal miejsce (po odnowieniu oznakowania poziomego, o które wnosiliśmy), należy podjąć dalsze działania mające na celu ochronę życia i zdrowia rowerzystów na tym przejeździe – istniejące oznakowanie nie wystarcza. Zagrożenie rowerzystów i pieszych na tym przejeździe wynika z faktu, że kierowcy nie patrzą w prawo i skręcają z Dobrej w Legnicką z dużą prędkością (dobre pole widzenia na jezdnię Legnickiej po lewej). Dlatego też uważamy, że należy przedsięwziąć szczególne środki ochrony pieszych i rowerzystów – m.in. wykonać wyniesienie przejazdu i przejścia.

20. Wnosimy (ponownie) o wykonanie korekty cyklu sygnalizacji świetlnej na przejeździe przez ul. Rysią.Uzasadnienie: uważamy za sytuację dyskryminującą fakt, iż zielone światło dla rowerów poruszających się wzdłuż Legnickiej świeci się o połowę krócej niż zielony cykl dla aut poruszających się na tej samej relacji. Nie widzimy uzasadnienia dla takiego sterowania ruchem, gdyż relacja prawoskrętna dla samochodów (Legnicka – Rysia), na potrzeby której została tak źle zaprogramowana sygnalizacja, nie jest specjalnie obciążona – obserwuje się tu niewielki ruch aut, który z powodzeniem może funkcjonować razem z zielonym światłem przez Rysią dla tej głównej trasy rowerowej. Z uwagi na zignorowanie powyższego postulatu wyrażonego w naszym piśmie ZDiK i WIT z 19.01.2007 roku, załatwienie tej sprawy uważamy za priorytetowe.

21. Wnosimy o wykonanie niwelacji wszystkich uskoków do 0,0 cm w ciągach rowerowych na ul. Legnickiej.Uzasadnienie: z uwagi na zignorowanie powyższego postulatu wyrażonego w naszym piśmie ZDiK i WIT z 19.01.2007 roku, prosimy o poważne potraktowanie tego postulatu.

22. Wnosimy (ponownie) o umieszczenie pod zakazem wjazdu do przejścia pod pl. Jana Pawła II (od strony Cuprum) tabliczki T-22.Uzasadnienie: obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy od strony Podwala wjazd do przejścia podziemnego jest oznakowany jako ciąg pieszo-rowerowy, natomiast od strony Cuprum jest wprowadzony zakaz. Uważamy, iż takie rozwiązanie jest niespójne i stawia barierę dla poruszających się rowerzystów na relacji Sokolnicza (cz. północna) - Św. Mikołaja – zmusza do bardzo długich objazdów, niebezpiecznych manewrów lub łamania przepisów. Z uwagi na zignorowanie powyższego postulatu wyrażonego w naszym piśmie ZDiK i WIT z 19.01.2007 roku, załatwienie tej sprawy uważamy za priorytetowe.

23. Wnosimy o pilną likwidację wąskiego gardła pod wiaduktem kolejowym na ul. Legnickiej, po stronie północnej, między Niedźwiedzią, a Przedmiejską.Uzasadnienie: przejazd (rampa) pod wiaduktem formalnie pełni rolę jednokierunkowej drogi rowerowej (znak C-13a stoi za rampą) o szerokości ok. 90cm, z barierkami i licem ściany po obu stronach. Jednocześnie ciąg ten pełni rolę głównej arterii rowerowej zachodniego Wrocławia. Powoduje to, iż rowerzyści często muszą czekać na pokonanie rampy, jeśli z przeciwnego kierunku jedzie inny rower, lub idzie tutaj pieszy (np. z wózkiem). Często też mniej sprawni rowerzyści mają kłopot w przejechaniu długiej i bardzo wąskiej rampy – prowadzą więc rower, lub noszą go po schodach. Problemem jest także przejechanie tutaj z przyczepką. Ta fatalna sytuacja winna jak najszybciej zostać poprawiona – jest to najbardziej uciążliwe „wąskie gardło” na całej trasie ul. Legnickiej.

24. Wnosimy o niwelację krawężników na wszystkich przejazdach przez ulice poprzeczne w ciągu rowerowym ul. Królewieckiej (tj. przez Maślicką, Mrągowską, Warmińską).Uzasadnienie: trasa na ul. Królewieckiej jest upośledzona licznymi, wysokimi krawężnikami na przejazdach przez ulice poprzeczne. Konieczna jest niwelacja krawężników do 0,0 cm, co pozwoli na pełne wykorzystanie walorów jakie oferuje długa, szeroka droga rowerowa.

25. Wnosimy o uniemożliwienie nielegalnego parkowania aut na chodniku i zieleńcach przy ul. Głównej.Uzasadnienie: na wysokości warsztatów samochodowych przy ul. Głównej (pomiędzy Wełnianą, a Chwałkowską) obserwuje się nielegalnie parkowane aut, które zajmują chodniki, drogę rowerową, bądź stoją na zieleńcach. Auta te najprawdopodobniej nie mieszczą się na terenach warsztatów samochodowych. Uważamy, iż ten stan rzeczy jest niedopuszczalny – nielegalnego zawłaszczania przestrzeni publicznej oraz dewastacji infrastruktury i zieleni miejskiej. Konieczne jest podjęcie działań w celu eliminacji możliwości stawiania samochodów w miejscach do tego nie przeznaczonych.

26. Wnosimy o wygrodzenie z ciągu miejsc parkingowych na ul. Banacha (rejon nr 11) przestrzeni umożliwiającej przejście do parku, bez konieczności przeciskania się między zaparkowanymi autami.Uzasadnienie: Obecnie dojście z ulicy do wylotu alejki parkowej jest często zastawione parkującymi autami – nie ma też możliwości przejścia np. z wózkiem czy przejechania rowerem. Należy fizycznie wygrodzić przejście o szerokości min. 1m (dla przejazdu rowerów z przyczepkami).

27. Wnosimy o fizyczne uniemożliwienie parkowania aut na zieleńcu oddzielającym drogę rowerową na ul. Mickiewicza od chodniak (str. zachodnia).Uzasadnienie: na odcinku ul. Mickiewicza od Kopernika do Parkowej obserwuje się notoryczne, nielegalne parkowanie aut na zieleńcach i drodze rowerowej. Auta dodatkowo niszczą nawierzchnię drogi rowerowej, która nie jest w najlepszym stanie. Wnosimy o nasadzenie gęstej roślinności, która nie pozwalałaby na wjazd autem na zielenic (oraz nie rozrastałaby się na ścieżkę), bądź też zastosowanie innych rozwiązań.

28. Wnosimy o pilne wykonanie (jeszcze tego roku!) nasadzenia drzew w pasie drogowym przy ul Legnickiej – po stronie północnej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Wejherowskiej, chroniących przed skwarem oraz tłumiących wiatr i hałas.Uzasadnienie: rzeczony odcinek ul. Legnickiej cechuje bardzo wysoki poziom hałasu (torowisko i 6 pasów ruchu) zwielokrotniony poprzez zabudowę po obu stronach jezdni oraz brak zadrzewienia, spotęgowane działanie czynników pogodowych – silny wiatr w zimie i palące słońce w lecie – są spowodowane brakiem zieleni, która mogłaby chronić od wiatru i promieni słonecznych. W czasie lata powstaje tu „wyspa gorąca” – teren nagrzany do granic wytrzymałości. Stąd też jazda rowerem ul. Legnicką (bez względu na pogodę) jest wielce uciążliwa i nieprzyjemna (co dodatkowo potęguje mnogość krawężników i nierówna nawierzchnia drogi rowerowej) – a jest to główna arteria rowerowa całego zachodniego Wrocławia. Uważamy, że remedium może i powinno być tu wykonanie nasadzeń drzew dających cień na drogę rowerową i chodniki.

29. Wnosimy o kontrolę i monitoring należytego wykonywania prac utrzymujących zieleń w sąsiedztwie dróg rowerowych i przeprowadzenie inwentaryzacji miejsc szczególnie zarośniętych i niebezpiecznych.Uzasadnienie: w miejscach gdzie drogi rowerowe i zieleń zostały zaprojektowane w sposób nieprzemyślany (np. przy wjeździe na stację paliw przy skrzyżowaniu ul. Legnickiej i Zachodniej (zdjęcie), na ul. Pilczyckiej przy ogródkach działkowych (zdjęcie), na ul. Toruńskiej) – rozrastające się rośliny wchodzą w światło drogi rowerowej, często (szczególnie na wiosnę) dochodzi do niebezpiecznych sytuacji – posiadamy dowody na poważne wypadki spowodowane zahaczeniem o wystające gałęzie, czy konary w takich miejscach.

30. Wnosimy o dokonanie naprawy chodnika przy ul. Legnickiej - pomiędzy Poznańską, a Lubińską oraz nasadzenie zieleni po obu stronach chodnika i drogi rowerowej.Uzasadnienie: Chodnik został zdewastowany podczas prac remontowych prowadzonych na jezdni przed ponad rokiem, po których zakończeniu niechlujnie i niedbale uzupełniono ubytki w nawierzchni chodnika. Stan dzisiejszy stwarza zagrożenie dla pieszych i zachęca ich do korzystania z drogi rowerowej. Uważamy za karygodny fakt odbioru (zaakceptowania) prac w takim stanie.
Nasadzenie zieleni oddzielającej chodnik od jezdni uważamy tutaj za konieczne, z uwagi na ochlapywanie przechodniów przez auta w trakcie i po deszczu. Sytuacja ta powoduje, iż piesi odruchowo odsuwają się od jezdni i wchodzą na ścieżkę (odgrodzoną od chodnika pasem farby). Ponadto jest to miejsce odsłonięte w lecie – bez jakiegokolwiek cienia, hałaśliwe i wietrzne. Dlatego też wnosimy o nasadzenie drzew przy krawędzi ścieżki (w odległości nie mniejszej jak 1,5m od krawędzi – z uwagi na korzenie).


ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 02 - 16
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa